Graafjodi.jouwweb.nl

Algemeen

Mededelingen van het bestuur

 

Leercentrum Senioren Rijnwaarden opent haar deuren

 Via internet een route plannen, foto’s bekijken, of een film reserveren. Het leven wordt een stuk eenvoudiger als u overweg kunt met de computer en het internet. En dat het helemaal niet zo moeilijk is, daarvan zal SeniorWeb u overtuigen. SeniorWeb biedt cursussen voor zowel beginners als gevorderden, begrijpelijk en betaalbaar voor iedereen. Leercentrum Senioren Rijnwaarden opent haar deuren op .3 september voor een kennismaking.

 De open dagen staan in het teken van Het Festival van het Leren, een landelijk initiatief waaraan diverse partijen, waaronder SeniorWeb, meewerken. Zij bundelen hun krachten om de voordelen en het plezier van levenslang leren bij iedereen onder de aandacht te brengen. SeniorWeb richt zich daarbij op vijftigplussers die aan de slag willen met de computer en internet.

 Voor zowel beginners als gevorderden zijn er uitdagingen te vinden in de computer- en internetcursussen, maar ook hobbygerelateerde cursussen zoals digitale fotobewerking met Picasa. Door een goede samenwerking met SeniorWeb, wordt er bijna dagelijks les gegeven in het leercentrum. Voor elke cursus geldt dat deze wordt gegeven in begrijpelijke taal en betaalbaar is voor iedereen.

 Het leercentrum wordt gerund door enthousiaste vrijwilligers die als geen ander begrijpen hoe het is om op latere leeftijd te leren werken met de computer en internet. De open dag is een leuke gelegenheid om vrijblijvend kennis te maken met het leercentrum en de docenten. Introducés zijn van harte welkom. Tot ziens in leercentrum aan de Markt 8 te Lobith!

 Bent u na de cursus nog niet uitgeleerd, word dan lid van SeniorWeb. Vraag om de folder in het leercentrum of bel 030-2769965 voor een gratis informatiepakket.

 
 
 Rijnwaarden 50plus kom in beweging in samenwerking met PHYSIQUE

 Ruim 30 personen hebben zich donderdag 10 maart gemeld voor de eerste kennismaking met sport en gezondheidscentrum Physique aan de Jan van Kleefstraat in Lobith.

In een gezellige bijeenkomst werd uiteengezet door Maarten wat de mogelijkheden zijn in het algemeen en wat er voor de leden van Rijnwaarden 50plus in het bijzonder, speciaal is samengesteld.

Zo is er afgesproken dat alle leden (dus ook de leden die al lid zijn van de sportschool) een korting krijgen. Dit betekent dat leden op vertoon van hun KBO lidmaatschapspas 10% korting krijgen op hun huidige abonnement vanaf de eerst volgende incassoperiode.

De kosten voor nieuwe leden zijn op vertoon van hun KBO pas voor:

1x per week sporten: abonnementskosten € 29,00 op vertoon van uw KBO pas € 26,10 per maand

Onbeperkt sporten:    abonnementskosten € 35,00 op vertoon van uw KBO pas€ 31,50 per maand

Speciaal voor leden van Rijnwaarden 50plus is een nieuwe groepstraining voor groepen van maximaal 15 personen opgestart in de fitness.

Hiervoor zijn de volgende uren ingepland:

Elke dinsdag:           van 10.00 – 11.00 uur

Elke donderdag:        van 09.30 – 10.30 uur

Mocht u deze uren niet kunnen, maar wel graag in een Rijnwaarden 50plus groep sporten?     Geef dan uw voorkeursdagen + tijden bij ons op en wie weet kunnen we dan een nieuwe groep opstarten!

Dit is voor de speciale RW 50plus prijs € 22,50

 

                                                                                    

Herhaalde oproep

 

Graag brengen wij nogmaals onder uw aandacht onze nieuwe commissie die alleen kan slagen met uw hulp.

Commissie Vreugde en Verdriet

De contactpersonen en het bestuur leven graag mee met onze leden.

Als U of iemand in uw omgeving een vreugdevolle gebeurtenis zoals een 50 jarig huwelijk e.d. te vieren heeft.

Maar ook als iemand ziek is, (nee niet bij ieder kuchje) willen zij graag een bezoekje brengen of een kaartje sturen, dit geldt ook bij een sterfgeval, maar ze moeten dat natuurlijk wel weten.

Dus we vragen aan ieder van u: geef dit even door aan:

Doortje Lamers, Smidstraat 3, 6915 AJ Lobith

Telefoon: 0316-543617

e-mail adres: j.lamers29@chello.nl

 

 

 

 

Terugblik op het 40 jarig bestaan van onze vereniging.

In 1971 werd er voorzichtig geprobeerd om een Bejaardensoos op te richten. Het voorlopig bestuur werd gevormd door mevr. Meuleman (voorzitster) en de bestuursleden mevr. Boerboom en Mej. Buil. 10 medewerkster gingen langs de huizen en de collecte bracht ongeveer 1000,00 gulden op.
In juni 1972 is er een definitief bestuur geïnstalleerd en die bestond uit:
Mevr. Goes-Bless voorzitster
Mevr. Van Buren Secretaresse en penningmeesteresse
En zuster Taveisia completeerde het dagelijks bestuur.
De medewerkers zijn:
Mevr. Van Ophuizen-Beentjes
Mevr. Stoll-Boerakker
Mevr Wieleman-Rooding
Mevr. Kortboijer-Visser
Mevr. Grob-Reijmer
Mevr. Rietbergen-Peters
Mevr. Hendriks-Smink
Mej. Hendriks
Mevr. Boerboom Reintjes

Vanaf de oprichting werden er diverse activiteiten georganiseerd.
Zo werd er in 1972 al een bezoek gebracht aan Rotterdam en er vonden ook uitwisselingen plaats met bejaardensozen in de omgeving, zoals Didam die met toneel en muziek onze leden verwenden.

De openingszin van een nieuwjaarsvergadering viel mij op, er werd geopend met :
“Een welkom aan de dames en een gelukkig Nieuwjaar ook aan de gezinsleden, bijzonder voor ons zelf.
De bijeenkomsten werden druk bezocht en de deelnemers werden per bus van huis gehaald en gebracht. Dat het meestal wel een gezellige boel was blijkt wel uit het feit dat er altijd “trouwe muzikanten” aanwezig waren.
Dat vroeger niet alles beter was moge blijken uit het feit dat er ook toen al themamiddagen of avonden werden georganiseerd o.a. over de “Bijstandswet” die voortkwam uit de Armenwet.
Kreeg men uit de Armenwet goederen als kolen, textiel en dergelijke, vanaf nu krijgt iedere Nederlander en in het bijzonder de mensen die van de “kale” AOW moeten leven niet in natura maar in geld waar men vrij over kon beschikken.

Contributieverhogingen waren ook toen al nodig in 1974 werd na de mededeling van de penningmeester: “Wij zitten op de bodem met de kas.” De contributie verhoogd van fl.12,00 naar fl.15,00 .
Samenwerking met andere verenigingen stond ook toen al hoog in het vaandel. Karnaval werd gevierd in Aerdt en de Pronkzitting werd bezocht in Lobith.
Schijnbaar liep het ook wel eens uit de hand, voor een uitstapje per boot werd de volgende oproep per stencil aan de deelnemers uitgereikt.
“Allen worden verzocht zich zeer net te gedragen op de boot, wel schik maken maar niet teveel borrels.”

Op 1 november 1976 werd onder leiding van dhr. v. Hoorn aansluiting gezocht bij de KBO hiervoor werd de RK bejaardenbond opgericht. Helaas ontbreken over deze periode de gegevens pas in 1980 staan er weer enkele dingen op papier en is er een overschrijving betreffende de contributie naar de KBO Bisdom Utrecht en Groningen in Zwolle gedaan van fl 180,00 zijnde 5 gulden per lid. Het ledenblaadje heette toen nog “LEVENSVENSTER” tegenwoordig is dat de NESTOR.

De eerstvolgende gegevens die wij in de archieven vonden waren van maart 1987 toen de voorzitter en de penningmeester van de Provincie een bezoek brachten aan onze afdeling. Hij deed een dringend beroep om een goed kader te formeren voor een goede afdeling. 8 personen meldden zich en bij stemming werd het volgende bestuur samengesteld:
Voorzitter mevr. Goes Bless
Vice Voorzitter hr. Tinselboer
Eerste secretaris dhr. B. Rikken
Tweede secretaris dhr. J. Tiemessen
Eerste penningmeester dhr. G. Pelgrum
Tweede penningmeester mevr. T. Fierkens
Mevr. Striek-Hesseling en dhr. J. Huisman gaven de voorkeur als aanvullend bestuurslid mee te werken.

Tijdens een vergadering in juli 1987 waarbij dhr. Sellemmeling van het Dirstrict aanwezig was werd de landelijke organisatie van de KBO uiteengezet. Hij betoogde nogmaals het belang van organiseren, omdat wij anders als grote groep van de bevolking toch tussen de wal en het schip zouden geraken. Hij was verheugt, dat wij hier in onze gemeente al zover waren dat er spoedig een Stichting Welzijn Ouderen werd gevormd en dat de plaatselijke KBO daarin haar bijdrage kan leveren.

Het heeft toch nog enige tijd geduurd voordat het zover was maar tijdens de bijeenkomst op 26 november 1987 gaf dhr. Gert Jan v.d. Pol als secretaris van de Stichting Welzijn Ouderen Rijnwaarden een samenvatting van diverse activiteitenvoor het welzijn van de 50plussers in onze gemeente.
In april 1991 hebben wij als bestuur ons voorgesteld aan dhr. Langendam die als tussenpersoon naar de gemeente fungeert.

Wordt vervolgd......................

Interview met de nog levende (mede)oprichters, B.Rikken en J. Huisman.

 

De ontstaansgeschiedenis is sterk bepaald door de parochiële indelingen in destijds Herwen en Aerdt en Pannerden.

Onze vereniging is voortgekomen uit de parochie Herwen en Aerdt, zoals ook blijkt uit de namen van de oprichters.

 

Verenigingen hadden destijds een organisatie die sterk door de RK Kerk werden gepromoot of zoals we nu zouden zeggen gepusht door de geestelijkheid.

De seniorenvereniging Herwen en Aerdt is mede voorgekomen uit de KVP die als politieke partij de gedachte aanhing dat activiteiten voor alle leeftijdsgroepen moesten bestaan.

Een geestelijk adviseur was een vast gegeven, voor zowel ouderen- jongeren- vrouwen- plattelandsvrouwen en zelfs voor voetbalverenigingen gold het RK vignet.

Als een der laatste uitingen daarvan zien we nog de plaatselijke voetbalvereniging van Pannerden: RKPSC.

 

De meeste verenigingen in onze gemeente hebben zich van dit vignet ontdaan, of hebben de beperkingen om lid te mogen zijn uit hun reglementen geschrapt.

De toenmalige geestelijk adviseur van de vereniging heeft niet kunnen verhinderen dat de toenmalige bestuurders vonden dat de seniorenvereniging ook moest openstaan voor mensen van andere gezindten.

Dat was de geest van de samenleving in Herwen en Aerdt en zo wilde men met en naast elkaar leven.

 

Ook toen kende men al het probleem van het vinden van kandidaten die iets voor de vereniging wilden betekenen.

Veel namen van bestuurders kom je niet alleen tegen in de ouderenvereniging, maar ook in andere bestuursfuncties bij veel verenigingen.

 

Kenmerkend is dat veel van deze bestuurders meerdere jaren hun werk hebben gedaan.

 

Na de oprichtingsbijeenkomst en het aansluiten bij de KBO was het ledental ruim boven de 100 leden.

Veel van die leden lieten zich zien op bijeenkomsten en middagen.

De pogingen om tot een gezamenlijke ouderenbond voor het Gelders Eiland te komen hebben destijds weinig opgeleverd, omdat men toch sterk plaatselijk georiënteerd was en wilde blijven.

De rivaliteit tussen de toenmalige afzonderlijke gemeentes H&A en Pannerden zal daar mede debet aan geweest zijn.

 

In de loop der tijd zag je dat ook niet RK bestuursleden gingen functioneren in de vereniging.

Nu mogen we stellen dat religieuze bloedgroepen geen rol meer spelen in onze vereniging ook door maarschappelijke ontwikkelingen.

 

Bestuurlijk hebben we lang een groot probleem gekend omdat door wegvallen van de oude garde er mogelijk geen opvolgers te vinden waren.

Veel heeft onze vereniging te danken gehad aan Jo Puttman, die als jonge senior de kar meerdere jaren op de rails heeft weten te houden.

Zeker naast alle andere bestuurlijke functies die hij vervulde zowaar geen gemakkelijk karwei, omdat hij in die periode ook nog volop in het arbeidsproces functioneerde.

Zijn inzet om tot aanvulling van voornamelijk jongere senioren in het bestuur te krijgen is heel bepalend geweest voor de groei en uitbreiding van onze vereniging.

 

Juist toen zijn werkzaamheden vruchten begonnen af te werpen en hij een groep nieuwe bestuursleden had weten te vinden en motiveren, (Henk Polman als secretaris en Joop Joosten als penningmeester en Joop Blij en Jan Bruns als bestuurleden) en de zaken op de rails waren gezet kwam hij zeer onverwacht te overlijden.

Zeer kort daarna overleed ook het nieuwe bestuurslid Henk Polman die enthousiast aan zijn nieuwe taak was begonnen.

Voor onze vereniging een enorme schok en verlies van 2 zo prominente kaderleden.

Wordt vervolgd………..